วิชา..ดนตรี-นาฏศิลป์. (รหัส.ศ 21101..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่อง ..นาฏยศัพท์. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. รัตน์ประณี รินทะจักร.. โรงเรียน...นาหนองทุ่มวิทยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นท่านาฏยศัพท์
   ท่ายิ้ม
   ท่ารัก
   ท่าอาย
   ท่าตั้งวง

ข้อที่ 2)
ท่าตั้งวงที่เรียนไปแล้วมีกี่ชนิด
   1 ชนิด
   2 ชนิด
   3 ชนิด
   4 ชนิด

ข้อที่ 3)
ท่าจีบที่เรียนไปแล้วมีกี่ชนิด
   3 ชนิด
   4 ชนิด
   5 ชนิด
   6 ชนิด

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่ท่านาฏยศัพท์
   จีบหงาย
   ล่อแก้ว
   วงล่าง
   ท่าอาย

ข้อที่ 5)
นาฏยศัพท์หมายถึงอะไร
   ศัพท์ที่ใช้ในการรำ
   ศัพท์ที่ใช้ในการร้อง
   ศัพท์ที่ใช้ในทางดนตรี
   ูถูกทุกข้อ