วิชา.เคมี4.. (รหัส.ว40224..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง .ปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. อัญชลี ชาติมนตรี.. โรงเรียน..นาหนองทุ่มวิทยา.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเปลี่ยนแปลงในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
   การย่อยอาหารของคน
   การเผาไหม้ของน้ำมัน
   ปฏิกิริยาในถ่ายไฟฉาย
   ใส่สารละลาย MgSO4 ในภาชนะที่ทำด้วยสังกะสี

ข้อที่ 2)
จงพิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ Ag+ (aq) + Fe2+(aq) ----------> Ag(s) + Fe3+(aq)
   Ag+ (aq)
   Fe2+(aq)
   Ag(s)
   Fe3+(aq)

ข้อที่ 3)
พิจารณาปฏิกิริยารีดอกซ์ Cd(s) + I2 ----------> Cd2+ (aq) + 2I-(aq) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   Cd เป็นตัวออกซิไดซ์
   Cd ถูกออกซิไดซ์
   I2 เป็นตัวรีดิวซ์
   I-- ถูกรีดิวซ์

ข้อที่ 4)
ถ้าโลหะนิเกลิทำปฏิกิริยากับ H+ ได้ก๊าซไฮโดรเจน H+ หรือ Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากัน และธาตุหรือไอออนใดเป็นตัวรีดิวซ์ตามลำดับ
   H+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า Ni+2 , โลหะนิเกิลเป็นตัวรีดิวซ์
   Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , H+ เป็นตัวรีดิวซ์
   H+ รับอิเล็กตอนได้ดีกว่า Ni2+ , H+ เป็นตัวรีดิวซ์
   Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , Ni เป็นตัวรีดิวซ์

ข้อที่ 5)
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุด
   สารที่ถูกรีดิวซ์จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
   สารที่เป็นตัวออกซิไดซ์ จะมีเลขออกซิเดชันลดลง
   สารที่ถูกออกซิไดซ์ จะมีเลขออกซิเดชันลดลง
    สารที่เป็นตัวรีดิวซ์จะมีเลขออกซิเดชันลดลง