วิชา... คณิตศาสตร์(รหัส.ค21101..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1.
เรื่อง .จำนวนเต็ม.. จำนวน 5.. ข้อ
โดย อ.สุภาพร แสนผาบ .. โรงเรียน.นาหนองทุ่มวิทยา..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จำนวนเต็ม
   -5
   0
   5
   1.5

ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี่เป็นจริง
   -13 > - 2
   -40 > -10
   -15 > - 17
   - 29 > -18

ข้อที่ 3)
จำนวนในข้อใดเรียงจากน้อยไปหามาก
   0, -1, -2, -3
   -8, -7, -6, -5
   -6, -7, -8, -9
   -2, -3, -4, -5

ข้อที่ 4)
ประโยคใดต่อไปนี้มีตัวแปร
   12 = 22 - 10
   0 + n = 0
   8 < 20
   1 x 3 = 3 + 1

ข้อที่ 5)
ให้ a = -2, b = -3 และ c = 4 ดังนั้น a + b - c มีค่าตรงกับข้อใด
   -9
   -5
   -3
   -1