กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวินัย ชัยบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางขนิษฐา หินประกอบ
ครู คศ.2

นางพรพิมล ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางโสภิต กำเนิดบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาววลัยภรณ์ เถื่อนหมื่นไวย
ครูอัตราจ้าง