กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชวน รอบแคว้น
ครู คศ.3

นางไสว หิตาพิสุทธิ์
ครู คศ.3