กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัตน์ประณี คู่กระสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ครู คศ.3

นายวัชรินทร์ หินประกอบ
ครู คศ.3

นายปัญญา ทองสา
ครู คศ.2

นายธนากรณ์ ศรีธร
ครูอัตราจ้าง