กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาญวิทย์ ไพโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ อันตาละโลก
ครู คศ.1