กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นายอติชาติ ชะโยมชัย
ครู คศ.1