กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมลิวรรณ มาตร์ไตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ครู คศ.3

นางเนตรนภา วิญญาสุข
ครู คศ.3

นายมานะ ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ
ครู คศ.3

นางอัญชลี ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน
พนักงานราชการ