กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุตจรี พรหมพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพล ไคขุนทด
ครู คศ.3

นางเกษร คงเมือง
ครู คศ.3

นางวรรณสุดา โยชัย
ครู คศ.3

นางนิตยา นิลาราช
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ ลาดก่าน
พนักงานราชการ