กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุบผา นันโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดาวรุ่ง กลางวงค์
ครู คศ.3