คณะผู้บริหาร

นายทรงกลด หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : songklod@ntw.ac.th

นายวุฒิชัย รักหินลาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : wuttichai@ntw.ac.th

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : pramot@ntw.ac.th

นายณัฐพล ไคขุนทด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : nattaphon@ntw.ac.th

นางบุบผา นันโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : buppha@ntw.ac.th

นางเนตรนภา วิญญาสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 044-883100
อีเมล์ : natnapa@ntw.ac.th