ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ พรรษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายดุษิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ คาดสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประมูล ดวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต ประยูรพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเดช เพ็งชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร วิชัยแสง
ตำแหน่ง : ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน รอบแคว้น
ตำแหน่ง : ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย รักหินลาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม 2564 - ตุลาคม 2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0810563270
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกลด หิรัญเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน