พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
            1.   ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
            2.   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติตามตัวชี้วัดที่กำหนด
            3.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
            4.   จัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระบูรณาการบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            5.   จัดระบบการบริหารจัดการทุกภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด