วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
            ภายในปีการศึกษา  2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามุ่งพัฒนาคุณธรรม นำคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา  บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง