สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                                                           รูปเจดีย์ยอดเทียนประดิษฐ์บนแท่นหนังสือ
                                                             เทียนไข           หมายถึง             ความรุ่งโรจน์ของชีวิต
                                                             เจดีย์                หมายถึง             ความมั่นคงของความรู้
                                                             หนังสือ            หมายถึง             ความรู้หรือแหล่งปัญญา