ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ลักษณะทั่วไป
 
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
            1.1 ที่ตั้งและขนาด
           
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ตั้งอยู่ที่อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอำเภอแก้งคร้อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  12   กิโลเมตร  และระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 60 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  92.19 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57  ไร่  มีอาณาเขตติดกับตำบล ต่างๆ  ดังนี้
                        ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลโคกกุง   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลเก่าย่าดี   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ
            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
           
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่สูง  ทิศตะวันตกลาดต่ำไปทางทิศใต้  และทิศตะวันออก  ทำให้พื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่มสลับดอน  ลักษณะเป็นลูกคลื่น  ทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม  ทางทิศเหนือเป็นที่ราบ  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  มีฝนตกน้อยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยังไม่พบ  นอกจากป่าไม้ซึ่งปัจจุบัน  ถูกทำลาย  เหลือเพียงบางส่วนตามเชิงเขาที่ลาดชัน 


2. สภาพสังคมการปกครองเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และประเพณี

            สภาพทั่วไปของตำบลนาหนองทุ่ม  มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 19 หมู่บ้าน  และในจำนวนนี้มี 10 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  ภาษาที่พูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักศาสนา และการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีปฏิบัติ  เช่นงานเทศกาลขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์  ออกพรรษา ลอยกระทง  บุญกฐิน  เข้าพรรษา  เป็นต้น         สถานศึกษาที่ให้บริการประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน 1 แห่งคือ  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  8  โรงเรียน  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยทาง  รพช. ติดต่อระหว่างอำเภอด้วยทางลาดยาง มีสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราวจำนวน 1 แห่ง น้ำอุปโภค-บริโภค  ได้จากน้ำฝน  และแหล่งน้ำธรรมชาติ และคลองส่งน้ำจากเขื่อนลำปะทาว  ใช้ด้านการเกษตร   สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  และรับจ้าง  รายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติและลักษณะงานที่รับจ้าง

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
ประวัติและความเป็นมา


            โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2529  ในระยะแรกเริ่มก่อสร้างโรงเรียน  ได้อาศัยอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มทำการเรียนการสอนชั่วคราว  เมื่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเสร็จจึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน  ณ ที่ตั้งปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา  หมู่ที่  14  บ้านโนนรัง 
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่  1 สิงหาคม  2529  เป็นต้นมา และเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 นายสว่าง  น้อยเพิ่ม ได้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ 29102  เลขที่ดิน 226 หน้าสำรวจ 6356 ให้โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จำนวน 15  ไร่ เพื่อจัดทำเป็นแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ไว้จัดการเรียนการสอน รวมพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด 68  ไร่ 1 งาน  56 ตารางวา  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  มีโรงเรียนในเขตบริการจำนวน   8  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม   โรงเรียนบ้านนาแก  โรงเรียนบ้านหนองรวก  โรงเรียนบ้านโคกร่าม  โรงเรียนบ้านดงพอง  โรงเรียนบ้านโคกงาม  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม  และโรงเรียนบ้านนกเขาทอง  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
มีผลงานดีเด่น ดังนี้
            1.  โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน                                                          พ.ศ. 2546
            2.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                                                          พ.ศ. 2547
            3.  โรงเรียนสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน                               พ.ศ. 2551
            4.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร                                                                           พ.ศ. 2552
            5.  โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         พ.ศ. 2553 
            6.  สถานศึกษาพอเพียง                                                                                              พ.ศ. 2555
            7.  ห้องสมุดดีเด่น ประเภทส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดขนาดกลาง                                         พ.ศ. 2555