ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
04 ม.ค. 62 ยินดีต้อนรับครูบุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
16 พ.ย. 61 กิจกรรมลงแขกเกี่ยว แปลงนาสาธิต นาหนองทุ่มวิทยา
แปลงนาสาธิต/ชุดเกี่ยวข้าว ครูวิทวัส ครูเกื้อธราและคณะ